WACANA JAWA

WACANA

A.       Wacana Basa Jawa Gagrag Anyar miturut Robert Longacre yaiku:

a.         Wacana Naratif yaiku wacana kang isine mratelakake lan  ngandharake bab- bab kanthi awujud crita.

Tuladha: Siaran Basa Jawa ing RRI kang nyritakake Obrolan Pak Besut,Siaran Pradesan lsp.

b.        Wacana Prosedural yaiku wacana kang isine nerangake cara-carane kang kudu ditindakake amrih becike.

Tuladha : Resep Nggawe Tempe, Carane Ngingu Bebek, Carane Nandur Anggrek lsp.

c.         Wacana Hortatori yaiku wacana kang isine kanggo narik kawigaten sing maca kareben nindakake karepe si juru tulis.

Tuladha : Wacana Dakwah Muslim, Wacana Partai Politik, Wacana Siraman Rohani.

d.        Wacana Ekspositori yaiku wacana sing isine nerangake bab-bab kang prelu dimengerteni karana migunani saengga bisa dijupuk kesimpulane.

Tuladha: Artikel Ing Majalah Jaya Baya, Artikel Bab Pari Bibit Unggul lsp.

e.         Wacana Dramatik yaiku wacana sing isine bab crita kang bisa dipanggunake kanthi wujud pirembugan, solah bawa para pelakone.

Tuladha: Lakon Kethoprak Babad  Diponegoro, Lakon Wayang Wong Srikandhi Larasati lsp.

f.          Wacana Epistolari yaiku wacana sing isine awujud layang.

Tuladha: Layang Iber-iber, Layang Paturan, Layang Ulem lsp

g.         Wacana Seremonial yaiku isine ngemot tata cara bab upacara kang wigati.

Tuladha : Ular-ular Penganten, Upacara Ngiring Jenasah, Upacara Wisuda Sarjana lsp.

B.       Basa kang Kanggo ing Wacana yaiku:

a.         Wacana nganggo Basa Jawa Kuna utawa Kawi ( abad 9 nganti abad 18 ).

  • Ditulis nganggo Jawa Kuna kacampur Sansekerta. Tuladha : tulisan neng watu taun 731 saka utawa 809 masehi ing Dieng.
  • Ditulis ing godhong Lontar. Tuladha : Kitab Canda-Karana, Kitab Dasanama ( 700 saka), Kitab Ramayana

( 820-832 saka ).

b.        Wacana Basa Jawa Tengahan utawa Kawi Muda (abad 15 nganti abad 16 ) Tuladha: Kitab Tantu Panggelaran, Kitab Pararaton

c.         Wacana Jawa Baru ( abad 16 ).Tuladha : Serat Cebolek, Babad Giyanti, Serat

Arjunasasra, Serat Centhini, Serat Babad Mentawis lsp.

C.        Wacana miturut bentuk gubahane yaiku:

a.         Prosa- Jawa Kuna tuladha: Agastya Parwa,Brahmandhapurana,Uttarakandha,Kitab  Parwa

–          Jawa Tengahan tuladha : Pararaton, Calon Arang, Tantu Panggelaran.

–          Jawa Baru tuladha: Serat Riyanto, Ngulandara, Gerilya lsp

b.        Puisi- Jawa Kuna tuladha:  Ramayana kakawin, Bharatayuda Negarakertagama

  • Jawa Tengahan, tuladha : Serat Dewaruci,Serat Kidung Sudamala.
  • Jawa Baru ,tuladha : Tembang Macapat, Babad Giyanti, Serat Cemporet,Serat

Nayaka Lelana.

  •    Jawa Baru, tuladha : Geguritan

D.       Wacana miturut jenise yaiku:

a.         Kisah , yaiku crita pengalamaning urip si pangripta. Tuladha: Serat Nayaka Lelana.

b.        Riwayat, yaiku crita riwayate si pangripta, utawa priyayi luhur sing dihurmati rakyate. Tuladha: Serat Riwayate Rangga Warsita.

c.         Dongeng kaperang dadi 3 yaiku:

-Fabel (  nyritakake uripe para kewan ) tuladha: Tantri Kamandaka,Dongeng Sato Kewan, Si Kancil.

-Legenda( nyritakake asal-usul dumadine alam, kutha lsp ) tuladha: Kedadeyane Kutha Banyuwangi, Baturaden, Asale Rawa Jimbung lsp.

-Mitos ( nyritakake Dewa-dewi ) tuladha : Ajisaka, Nyi Rara Kidul.Jaka Tarub.

d.        Babad , yaiku crita sejarah. Tuladha: Babad Mentawis, Babad Tanah Jawi, Babad Segaluh.

e.         Pakem , yaiku crita ing pedhalangan utawa bab lakon wayang.Tuladha : Dewa Ruci,Gathutkaca Lair, Bima Bungkus.

f.          Kethoprak utawa Sandiwara yaiku crita babad, roman kang dilakokake.Tuladha : Angling Darma,Kleting Kuning, Timun Mas.

g.         Roman lan Crita Cekak, yaiku crita sing nggambarake lelakone uripe manungsa. Tuladha : Serat Kamandaka, Serat Panji Semirang, Serat Pranacitra.

h.        Wacana Pengetahuan, yaiku kanggo maratelakake bab ilmu kang migunani. Tuladha: Serat Primbon Batal Jemur Addammakna, Kitab Wrettasancaya.

i.          Niti yaiku kanggo mratelakake tuntunan kasusilan. Tuladha: Nitisastra.

j.          Sasana, yaiku kanggo pituturing para pemimpin. Tuladha: Kitab Niti Praja, Kitab Asta Brata.

k.        Tutur, yaiku ngemot piwulang agama, mistik, kebatinan, sufi. Tuladha : Sang Hyang Kamahayanikan, Brahmandhapurana,Suluk Wujil,Suluk Malang Sumirang

l.          Epos utawa Wiracarita yaiku ngemot piwulang kepahlawanan. Tuladha: Epos Ramayana, Epos Mahabharata.Pangeran Diponegoro.

1.        GANCARAN yaiku awujud crita ana ing crita cekak,novel,crita sambung, crita misteri,roman sacuwil lsp.

Gancaran kang kasebut dongeng kaperang dadi 6 yaiku:

a.         Fabel

Fabel yaiku dongeng critane kewan sing nggambarake watak wantune lan adat tata carane manungsa.

Tuladha: Sato Kewan, Serat Kancil,Peksi Glathik lsp

b.        Sage

Sage yaiku dongeng sing isine ana gegayutane karo sejarah, nanging akeh wuwuhane.

Tuladha: Candhi Sewu, Kembang Wijayakusuma, Rara Mendut lsp.

c.         Mite

Mite yaiku dongeng sing nyritakake kapercayan jaman kuna sing gegayutan karo dewa-dewi lan manungsa sarta bab-bab sing aneh.

Tuladha: Nyai Rara Kidul, Dewi Sri, Jaka Tarub

d.        Legende

Legende yaiku dongend sing nyritakake dumadine alam utawa kahanane alam.

Tuladha: Rawa Pening, asal-usule kutha Banyuwangi, dumadine Kraton Kartasura

e.         Dongeng lugu

Dongeng lugu yaiku dongeng sing isi critane aneh ora kalebu nalar.

Tuladha: Timun Mas, Cindhe Laras, Kamandaka Jaka Kendhil lsp

f.          Dongeng Gegedhug ( Wiracarita)

Dongeng Gegedhug yaiku dongeng sing nyritakake para satriya linuwih ing jaman biyen.Critane di tambah tambahi, jalaran sing dadi lakonne wong sing diajeni banget.

Tuladha:Siyung Wanara, Panembahan Senopati, Raden Panji Asmarabangun,Pangeran Sambernyawa lsp.

KASUSASTRAN JAWA

1.        Kasusastran Jawa Jaman Bale Pustaka

Kasusastran asale saka tembung sastra tegese tulisan. Kapustakan asale saka tembung pustaka tegese buku,layang,serat. Kapustakan Jawa isine kayata dongeng, crita sejarah, crita bab uripe manungsa, crita wayang, bab piwulang lsp.

Para juru ngarang ing jaman Bale Pustaka lan jaman Kamardikan, napasing kapujanggan kaprebawan dening sesrawungan karo bangsa-bangsa liya lan swasana kamardikan.

a.         Jaman Bale Pustaka ( taun 1920-1940 )

Juru ngarang ing jaman Bale Pustaka yaiku:

-Mas Ngabehi Mangunwijaya, -M.Harjawiraga, -R.T Yasawidagda, -Ki Padmasusastra, -R.B.Sulardi, -Mt.Supardi

b.        Jaman Kamardikan ( taun 1950-1990 )

Juru ngarang ing Jaman Kamardikan yaiku:

-Any Asmara, -Asmarahadi, -Purwono, -N.Sakdani, -Senggono, -R.M Ng.Sri Hadidjaja, -Sudarmono K.D, -A.G.Suharti, -Suparta Brata, -Drs. Sutarno, -Widi Widayat   , lsp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s